Masz już u nas konto?

Szybki kontakt

  e-mail: info@megadomeny.com

  Formularza kontaktowy

 

Serwis internetowy używa plików cookie. Więcej informacji znajdziesz na Polityka Cookie. Możesz je wyłączyć używając ustawień w przeglądarce.

Regulamin


I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługodawcą jest firma FireWeb z siedzibą w Rzeszowie.


II. Zawarcie umowy
Kontrahent z chwilą złożenia Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminów szczególnych przewidzianych dla wskazanych w Zamówieniu Usług i Cennika oraz, że akceptuje wszystkie ich postanowienia.
Złożenie Zamówienia na Usługę lub uiszczenie opłaty dotyczącej Usługi oferowanej przez MEGAdomeny.com oraz przeniesienie obsługi administracyjnej i technicznej Usługi do MEGAdomeny.com jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu, odpowiedniego Regulaminu szczególnego przewidzianego dla tej Usługi oraz Cennika.
Umowa abonamentowa zawierana jest na czas określony, wyznaczony okresem rozliczeniowym Usługi wynikającym z postanowień Regulaminów szczególnych lub Cennika, chyba że Regulaminy szczególne przewidują inny czas trwania Umowy określony dla danej Usługi.
Kontrahent zobowiązany jest do podania w trakcie składania zamówienia z wykorzystaniem udostępnionego Serwisu następujących danych:
1. Kontrahent niebędący Konsumentem:
a) imię i nazwisko/nazwa podmiotu – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taki nie jest prowadzony dla określonej grupy podmiotów – zgodnie z aktem powołania tego podmiotu,
b) imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,
c) adres siedziby,
d) e-mail,
e) telefon,
f) NIP,
g) REGON,
h)login,
i) hasło.
2. Konsument:
a) imię i nazwisko,
b) adres zameldowania,
c) e-mail,
d) telefon,
e) PESEL,
f) login,
g) hasło.

MEGAdomeny.com uprawnione są do weryfikacji podanych danych za pomocą prawnie dostępnych środków. MEGAdomeny.com w razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych danych, mogą wystąpić do Kontrahenta z żądaniem dostarczenia w terminie 3 dni dokumentów lub ich kopii potwierdzających wskazane dane, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy albo rozwiązania takiej Umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.
Użytkownik Konta Abonenta, niebędący jednocześnie Abonentem, ponosi odpowiedzialność za istnienie po jego stronie pełnomocnictwa lub upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Abonenta, obejmującego swoim zakresem umocowanie do zawarcia Umowy na warunkach Regulaminu i Regulaminów szczególnych oraz Cennika. W razie braku istnienia pełnomocnictwa lub upoważnienia, albo w przypadku przekroczenia granic udzielonego umocowania, Użytkownik Konta Abonenta ponosi względem MEGAdomeny.com odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.
Użytkownik Konta Abonenta, niebędący jednocześnie Abonentem, ponosi odpowiedzialność za istnienie po jego stronie uprawnienia do wykorzystania danych podmiotów, na rzecz których dokonuje zawarcia Umowy lub na rzecz których Usługi będą faktycznie świadczone.

III. Warunki świadczenia Usług
A. Rejestracja i obsługa domen

Umowa o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest Umową abonamentową, na podstawie której Abonent za wynagrodzeniem zleca MEGAdomeny.com Rejestrację domeny i jej nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz powierza MEGAdomeny.com obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Abonenta.
Usługi świadczone przez MEGAdomeny.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminach szczególnych związane z obsługą Rejestracji domen oraz ich nazw, a także usługi związane z utrzymaniem tych domen w Rejestrach polegają na świadczeniach starannego działania zmierzających do zarejestrowania nazwy domeny na rzecz Abonenta i jej obsługi w okresie rozliczeniowym wynikającym z zawartej umowy. MEGAdomeny.com nie jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru – Organizacją prowadzącą rejestr domen – zgodnie z definicjami podanymi powyżej.
W odniesieniu do rejestracji domen polskich, MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK). MEGAdomeny.com na wyraźną prośbę Kontrahenta lub Abonenta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulamin NASK dotyczący utrzymania nazw domen. Tak udostępniony regulamin nie stanowi części Umowy zawieranej pomiędzy MEGAdomeny.com a Abonentem.
W odniesieniu do rejestracji domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za działania Kontrahenta/Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące rejestry tych domen. MEGAdomeny.com, na prośbę Kontrahenta lub Abonenta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulaminy tych organizacji dotyczące utrzymania nazwy domeny lub warunki utrzymania nazw domen internetowych w poszczególnych rejestrach, w treści i oryginalnej formie udostępnionej przez te Organizacje. Tak udostępnione regulaminy lub informacje o warunkach utrzymania nazw domen nie stanowią części Umowy zawieranej pomiędzy MEGAdomeny.com a Abonentem.
W celu rejestracji domeny i jej nazwy, MEGAdomeny.com działając na rzecz i w imieniu Abonenta, zawiera umowę z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr na rejestrację i utrzymanie domeny.
Złożenie Zamówienia na domenę jest równoznaczne z oświadczeniem Kontrahenta, iż z dniem akceptacji Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych udziela umocowania MEGAdomeny.com do jego reprezentowania przed Organizacją prowadzącą rejestr domen oraz z upoważnieniem MEGAdomeny.com do zawarcia umowy o rejestrację domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonymi przez Organizacje prowadzące rejestr, albo stanowi upoważnienie dla MEGAdomeny.com do zawarcia umowy z rezydentem w kraju, w którym domena ma zostać zarejestrowana, a który wykonuje czynności zmierzające do umożliwienia Kontrahentowi korzystania z domeny w danym kraju, które to czynności szczegółowo zostały określone w warunkach rejestracji domeny w danym kraju.
Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące domeny zarejestrowanej dla Abonenta lub opcji na rejestrację nazwy domeny dla Kontrahenta oraz czynności odnoszących się do Abonenta, tj.: zmiany Abonenta domeny lub zmiany jego danych, usunięcia domeny, zmiany delegacji domeny, odnowienia domeny.
MEGAdomeny.com, w zakresie świadczenia Usługi rejestracji domen w rejestrze prowadzonym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr, zobowiązana jest do zachowania postanowień regulaminów rejestracji i utrzymania domeny w odpowiednim Rejestrze.
MEGAdomeny.com może zwrócić się do Kontrahenta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Zamówienia lub dokumentów koniecznych do rejestracji domeny, wymaganych przez Organizacje prowadzące rejestry domen potwierdzających: dane Kontrahenta podane w Zamówieniu, umocowanie osób działających w imieniu Kontrahenta oraz prawo Kontrahenta do wskazanej nazwy domeny.
Składając Zamówienie na wykonanie Usługi rejestracji domeny Kontrahent oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału MEGAdomeny.com. W razie poniesienia przez MEGAdomeny.com szkody, spowodowanej używaniem przez Abonenta nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Abonent ponosi względem MEGAdomeny.com odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
MEGAdomeny.com może odmówić wykonania Usługi rejestracji domeny i jej nazwy w przypadku:
a. prowadzonej aktualnie rejestracji tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejszego zarejestrowania;
b. podania we wniosku nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych oraz nie doręczenia dokumentów w wyznaczonym przez MEGAdomeny.com terminie, o których mowa w rozdz. II pkt. 5;
c. dokonania zmian w pisemnej formie wniosku w stosunku do jego formy elektronicznej;
d. doręczenia MEGAdomeny.com wniosku w formie pisemnej (jeśli jest on wymagany) po upływie określonego terminu;
e. nie usunięcia błędów we wniosku w terminie wyznaczonym przez MEGAdomeny.com;
f. z przyczyn wskazanych przez Organizacje prowadzące rejestr, które są niezależne od MEGAdomeny.com; w takim przypadku MEGAdomeny.com zobowiązana jest przekazać Abonentowi informację wskazująca na przyczynę odmowy rejestracji domeny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
W sytuacji niemożności zarejestrowania domeny wybranej przez Kontrahenta, MEGAdomeny.com może dokonać na pisemne życzenie Kontrahenta rejestracji alternatywnej nazwy domeny, uruchomienia innej usługi albo dokonać zwrotu uiszczonej kwoty.

B. Opcja na domenę

Usługa Opcji na domenę jest dostępna wyłącznie wówczas, gdy Organizacja prowadząca rejestr przewiduje możliwość wykonania rezerwacji nazwy domeny w ramach prowadzonego Rejestru na warunkach określonych przez tę Organizację.
Abonentem Opcji na domenę nie może być podmiot, na który domena i nazwa domeny została zarejestrowana w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizację prowadzącą rejestr.
W razie zwolnienia się nazwy domeny (rezygnacji przez dotychczasowego użytkownika lub wygaśnięcia domeny i przypisanej jej nazwy), Abonent uzyskuje prawo pierwszeństwa rejestracji nazwy domeny w rejestrze prowadzonym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr (realizacja Opcji na domenę).
Na podstawie Umowy o Opcję na domenę Abonent udziela upoważnienia MEGAdomeny.com do przeprowadzenia czynności związanych ze zgłoszeniem Opcji na domenę do odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wynikającej z Umowy o Opcję na domenę, a także zawarcia z MEGAdomeny.com Umowy o Rejestrację i obsługę domeny w przypadku realizacji Opcji na domenę.
MEGAdomeny.com na podstawie Umowy o Opcję na domenę, zobowiązuje się:
a. przekazać odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr dane Abonenta Opcji na domenę oraz nazwę domeny wskazaną przez Abonenta,
b. dokonać rezerwacji nazwy domeny wskazanej przez Abonenta po realizacji Opcji,
c. zawrzeć z Abonentem Umowę o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny w przypadku realizacji Opcji na domenę.
W Zamówieniu dotyczącym Opcji na domenę Abonent winien wskazać nazwę domeny, którą – w przypadku rezygnacji z nazwy domeny przez dotychczasowego jej użytkownika – zamierza w przyszłości zarejestrować w Rejestrze prowadzonym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr.
Abonent otrzymuje informację o realizacji Opcji na domenę. Zawiadomienie przesyłane jest przez MEGAdomeny.com lub przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr w wiadomości e-mail kierowanej na adres elektroniczny wskazany przez Abonenta w Umowie o Opcji na domenę.
Abonent uprawniony jest do zawarcia Umowy o rejestrację domeny w terminie wskazanym przez odpowiednią Organizację prowadzącą rejestr. Jeżeli w tak określonym terminie Abonent nie dokona rejestracji nazwy domeny na swoją rzecz i nie dokona zapłaty za rejestrację domeny i jej nazwy, Abonent traci pierwszeństwo rejestracji nazwy domeny wskazanej w Umowie o Opcji na domenę.
MEGAdomeny.com w przypadku realizacji Opcji na domenę informuje Abonenta o obowiązku uiszczenia opłaty wymaganej do zarejestrowania domeny i jej nazwy na rzecz Abonenta.
Jeżeli Abonent nie dokona zapłaty we wskazanym terminie, MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za brak rejestracji na rzecz Abonenta nazwy domeny, na którą została zawarta Umowa o Opcji na domenę.
W przypadku opłacenia rejestracji domeny i zarejestrowania nazwy domeny przez Abonenta w wyniku realizacji Opcji na domenę, do stosunków prawnych pomiędzy MEGAdomeny.com a Abonentem stosuje się przepisy rozdziału III lit. A Regulaminu.


IV. Odnowienie Usług
A. Ogólne zasady odnawiania Usług

Odnowienie Usługi odnosi się wyłącznie do Usług świadczonych w ramach Umowy abonamentowej.
MEGAdomeny.com informuje Abonenta o dacie zakończenia trwania Umowy abonamentowej co najmniej na 20 dni przed zakończeniem obowiązywania Umowy, składając jednocześnie ofertę zawarcia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy.
W przypadku zawarcia Umowy na podstawie zatwierdzenia przez Abonenta oferty MEGAdomeny.com na Odnowienie Usługi na kolejny okres rozliczeniowy, postanowienie Regulaminu do tak zawartej Umowy stosuje się wprost.
Abonent w przypadku realizacji Odnowienia usługi zobowiązany jest do uiszczenia na konto MEGAdomeny.com pełnej opłaty ustalonej według Cennika, w terminie nie później niż na 10 dni przed terminem końca okresu ważności Umowy, na podstawie której świadczona jest Usługa.
MEGAdomeny.com odnowi Usługę na kolejny okres rozliczeniowy nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zapłaty.
Jeżeli Abonent nie dokona Odnowienia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy w terminie wskazanym w rozdz. IV lit. A pkt. 4, Umowa w zakresie świadczenia Usługi wygasa ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, za który Abonent dokonał zapłaty, chyba że postanowienia Regulaminów szczególnych stanowią inaczej lub strony inaczej zastrzegły w zawieranej Umowie.
MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku Odnowienia Usług przez Abonenta.

B. Odnowienie Usług rejestracji i utrzymania domen

Domeny są odnawiane przez Organizacje prowadzące rejestr według harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji.
W sytuacjach, w których Organizacje prowadzące rejestr warunkują odnowienie domeny od uiszczenia terminowej płatności, MEGAdomeny.com nie ponoszą odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny lub utratę prawa do nazwy domeny przez Abonenta w przypadku niedopełnienia terminowej płatności przez Abonenta za odnowienie Usługi.
MEGAdomeny.com w przypadku braku Odnowienia Usługi rejestracji i obsługi domen, nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Abonenta prawa do nazwy domeny.


V. Prawa i obowiązki stron
A. Prawa i obowiązki MEGAdomeny.com

MEGAdomeny.com zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminach szczególnych oraz zgodnie z cenami wymienionymi w Cenniku lub na podstawie indywidualnych ustaleń ofertowych ustalonych w zawartej Umowie.
Usługi dodatkowe są dostępne dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty i tylko pod warunkiem zgłoszenia w ramach udostępnionego Serwisu chęci korzystania z nich - o ile są one wymienione w specyfikacji Usługi jako z nią powiązane.
W ramach realizacji zamówionych Usług MEGAdomeny.com zapewnia sprawność działania serwerów, na których umieszczone są strony www i poczta e-mail, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Rozdziale VII Regulaminu.
MEGAdomeny.com dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie, a w sytuacji planowanego, czasowego odłączenia dostępu, poinformuje Abonentów wysyłając co najmniej na 48 godzin przed planowanym czasowym odłączeniem dostępu na podany adres e-mail wiadomość, w której wskazany zostanie czas planowanego czasowego odłączenia dostępu oraz jego przyczyna.
W przypadkach stwierdzenia podczas obowiązywania Umowy faktu podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych Abonenta oraz w razie samowolnego dokonania przez Abonenta zmian swoich danych w Rejestrze, MEGAdomeny.com może wezwać Abonenta do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia bądź zmiany danych w terminie 3 dni, pod rygorem zablokowania dostępu do Usług albo wypowiedzenia Umowy po bezskutecznym upływie tak określonego terminu.
MEGAdomeny.com zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania na podane konta poczty e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług oraz listów informujących o bieżących działaniach MEGAdomeny.com związanych ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy, które nie są informacją handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną,
b. do ograniczenia lub wstrzymania świadczenia Usługi świadczonej na podstawie Umowy abonamentowej, jeśli przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Abonent nie ureguluje opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy,
c. automatycznego zablokowania świadczenia Usługi, w przypadku przekroczenia przez Abonenta parametrów wynikających ze specyfikacji danej Usługi.
Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa MEGAdomeny.com do dochodzenia od Abonenta odszkodowania na zasadach ogólnych.

B. Prawa i obowiązku Abonenta

Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz nienaruszania przepisów prawa, Regulaminu i Regulaminów szczególnych oraz praw osób trzecich.
Oferowane przez MEGAdomeny.com Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do prezentacji materiałów własnych Abonenta oraz nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody MEGAdomeny.com.
Za treści przekazywane przez Abonenta przy wykorzystaniu sieci i usług MEGAdomeny.com odpowiada wyłącznie Abonent.
Abonent na własną odpowiedzialność korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu sieci i usług MEGAdomeny.com.
Zabronione jest zarówno umyślne jak i nieumyślne (np. na skutek błędów w skryptach Abonenta) przeciążanie sieci i serwerów, wysyłanie przez Abonenta poczty masowej rozumianej jako seryjna wysyłka listów e-mail do więcej niż 100 adresatów, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne uciążliwe postępowanie. W razie stwierdzenia przez MEGAdomeny.com naruszenia powyższego postanowienia, MEGAdomeny.com wezwie osobę dopuszczająca się naruszeń do ich zaniechania w terminie nie dłuższym niż 12 godzin, ze wskazaniem przyczyny stanowiącej podstawę wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu lub ponownego dopuszczenia się naruszenia po wcześniejszym wezwaniu, MEGAdomeny.com uprawniona jest do zablokowania usług świadczonych na rzecz podmiotu dopuszczającego się naruszeń. W razie, gdy Abonent dopuszcza się naruszenia przepisów prawa, albo jego działanie może spowodować szkodę u innych użytkowników Internetu, MEGAdomeny.com ma prawo – bez konieczności wezwania – zablokowania dostępu do świadczonych usług, o czym poinformuje Abonenta dopuszczającego się naruszenia.
Abonent oraz Użytkownik Konta Abonenta jest zobowiązany do utrzymywania w poufności danych dostępowych oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym do Konta Abonenta.
Udostępnianie przez Abonenta zakupionych usług w czasie trwania umowy o świadczenie usług przez MEGAdomeny.com osobom trzecim do używania, także nieodpłatnie, jak i prowadzenie ich odsprzedaży – bez uzyskania zgody MEGAdomeny.com – jest traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji MEGAdomeny.com może zwrócić się do Abonenta z żądaniem przedstawienia wyjaśnień i zaprzestania opisanych działań w terminie 3 dni, pod rygorem zablokowania dostępu do Usług albo wypowiedzenia Umowy. W razie niezastosowania się we wskazanym terminie do wezwania o zaprzestanie naruszania zakazów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, MEGAdomeny.com mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać od Abonenta wyrównania szkody w pełnym zakresie spowodowanej naruszeniem tych zakazów.
Abonent jest zobowiązany poinformować MEGAdomeny.com o każdorazowej zmianie swoich danych. W przypadku zaniechania niniejszego obowiązku ponosi on wszelkie prawne konsekwencje takiego zaniechania. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej, doręczenie korespondencji na dotychczasowe konto e-mail lub adres Abonenta uznaje się za skuteczne.

VI. Płatności

Świadczenie oraz Odnowienie świadczenia Usług odbywa się według aktualnego Cennika oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach szczególnych.
Abonent zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych Usług, na podstawie przedstawionego wniosku.
Rachunek wystawiany jest po uiszczeniu zapłaty przez Abonenta, ze wskazaniem danych określonych przez Abonenta w indywidualnym Koncie Abonenta.
Zapłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez MEGAdomeny.com.
Koszty związane z realizacją płatności za Usługi ponosi Abonent.
Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym MEGAdomeny.com.

VII. Odpowiedzialność MEGAdomeny.com

MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody Abonenta powstałe w wyniku:
a. nieprawidłowego użytkowania Usług przez Abonenta lub awarii jego sprzętu,
b. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Abonenta,
c. naruszenia przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonenta,
d. siły wyższej,
e. odmowy wykonania danej operacji przez Organizacje prowadzące rejestr,
f. niewłaściwego posłużenia się przez Abonenta przekazanymi mu danymi autoryzacyjnymi,
g. pobrania przez Abonenta informacji oraz materiałów z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania,
h. udostępniania przez Abonenta osobom trzecim danych dostępowych do Konta Abonenta, a także wejścia w posiadanie hasła i danych Abonenta,
i. błędnego wskazania wyszukiwarki domen.
MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niepowodzenie w rejestracji domeny z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta/Abonenta.
MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny przez Organizację prowadzącą rejestr z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta/Abonenta.
MEGAdomeny.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentacji oraz wykorzystania danych umieszczonych w bazach WHOIS prowadzonych przez Organizacje prowadzące rejestry.
Odpowiedzialność MEGAdomeny.com jest ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy Konsumenta, wobec którego MEGAdomeny.com ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

VIII. Przeniesienie świadczenia Usług rejestracji i obsługi domen

Przeniesienie Usług rejestracji i obsługi domen do i od innego Rejestratora (transfer) odbywa się według zapisów niniejszego Rozdziału oraz zgodnie z Cennikiem MEGAdomeny.com.
Jako transfer domeny rozumie się także takie działanie Abonenta względem Organizacji prowadzącej rejestr, w wyniku którego MEGAdomeny.com utraciła możliwość faktycznego wykonywania na rzecz Abonenta zobowiązań wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny.
Kod authinfo jest wysyłany na podany przez Abonenta do kontaktu adres e-mail, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania poprawnie wypełnionego podania autoryzacyjnego wraz z dokumentami, potwierdzającymi aktualne dane Abonenta, o których mowa w rozdz. II pkt. 4.

IX. Zmiany po stronie Abonenta świadczonych Usług
A. Aktualizacja danych Abonenta

W razie zmiany w trakcie trwania umowy o świadczenie Usług danych Abonenta, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 Regulaminu, Abonent jest zobowiązany do poinformowania MEGAdomeny.com o zmianie swoich danych.
W przypadku stwierdzenia, że dane Abonenta uległy zmianie, a Abonent nie poinformował MEGAdomeny.com o zmianie danych, MEGAdomeny.com uprawniona jest do żądania od Abonenta podania aktualnych danych Abonenta.
MEGAdomeny.com uprawniona jest do żądania od Abonenta przedłożenia dokumentów potwierdzających aktualne dane Abonenta wskazane w rozdz. II pkt. 4, które uległy zmianie w trakcie trwania Umowy abonamentowej.

B. Zmiana Abonenta

Przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług, pod warunkiem wyrażenia zgody przez MEGAdomeny.com, powoduje przejście na ten podmiot (nowego Abonenta) wszelkich dotychczasowych praw i obowiązków wynikających z zawartej z dotychczasowym Abonentem Umowy abonamentowej, Regulaminu oraz innych regulacji określających zasady świadczenia usług przez MEGAdomeny.com.
Abonent lub podmiot wstępujący w miejsce Abonenta, informują niezwłocznie MEGAdomeny.com o zawarciu umowy o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług.
MEGAdomeny.com może żądać od podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego Abonenta dostarczenia danych, o których mowa w rozdz. II pkt. 4 oraz dokumentów (lub ich kopii) potwierdzających te dane. W razie braku uzupełnienia danych oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do 7 dni od daty wezwania przez MEGAdomeny.com do uzupełnienia brakujących danych lub przedłożenia dokumentów potwierdzających te dane, MEGAdomeny.com może odmówić przeprowadzenia zmiany Abonenta.
Przekazanie danych dotyczących nowego Abonenta odbywa się poprzez wypełnienie wniosku, którego formularz dostępny jest w Serwisie MEGAdomeny.com w ramach procedury zmiany Abonenta.
Osoba wstępująca w miejsce dotychczasowego Abonenta, wraz ze złożeniem wniosku o zmianę Abonenta, akceptuje treść Regulaminu, Regulaminów szczególnych oraz Cennika, które mają zastosowanie do Umowy, w ramach której następuje zmiana Abonenta.
W razie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 – 5, MEGAdomeny.com przeprowadzają zmianę Abonenta świadczonych Usług w terminie nie później niż do 7 dni od dnia spełnienia ostatniego z warunków.

X. Ochrona danych osobowych

Abonent akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi i w celach służących świadczeniu przez MEGAdomeny.com Usług, informowaniu o zmianach warunków świadczenia Usług oraz wystawianiu dowodów księgowych.
Podanie danych przez Kontrahenta/Abonenta jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.
Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez MEGAdomeny.com, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Abonent oraz MEGAdomeny.com zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści korespondencji.
Abonent wyraża zgodę na przesłanie przez MEGAdomeny.com, a następnie wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Organizacje prowadzące rejestr i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług.

XI. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać przesłana na adres siedziby MEGAdomeny.com w formie pisemnej i zawierać dane Abonenta takie jak: imię i nazwisko lub/i nazwa, numer klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej (zgłoszenie reklamacyjne).
MEGAdomeny.com obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, a w przypadku nie powołania przez Abonenta danych wskazanych w pkt. 1, wezwać w tym terminie Abonenta do wskazania tych danych wyznaczając dodatkowy termin 21 dni na uzupełnienie danych, o których mowa w pkt. 1. Termin 21 dni do rozpatrzenia reklamacji przez MEGAdomeny.com zaczyna swój bieg po otrzymaniu przez MEGAdomeny.com pisma stanowiącego uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.
W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem przedstawionym przez Abonenta w zgłoszeniu reklamacyjnym lub nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XII. Rozwiązanie umowy

Umowa zawarta pomiędzy Abonentem oraz MEGAdomeny.com ulega rozwiązaniu w przypadkach wskazanych w treści Regulaminu.
Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy abonamentowej ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego przewidzianego dla danej Usługi.
Wypowiedzenie dla swej skuteczności winno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone na adres siedziby MEGAdomeny.com listem poleconym na jeden miesiąc przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.
Abonent będący Konsumentem ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 217 z późn. zm.).
W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta, ma on prawo, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 217 z późn.zm.), odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na tej podstawie przed upływem tego terminu.

XIII. Rozstrzyganie sporów

W przypadku powstania sporów wynikających z realizacji Umowy zawartej między MEGAdomeny.com a Abonentem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd w Rzeszowie miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby MEGAdomeny.com.
W przypadku Abonentów, będących Konsumentami sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.

XIV. Postanowienia końcowe

MEGAdomeny.com – na warunkach opisanych poniżej – przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, w tym wprowadzenia nowego regulaminu. MEGAdomeny.com zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Abonenta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu.
Informacja przekazywana Konsumentowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst regulaminu w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W przypadku pozostałych Abonentów, informacja będzie zawierać adres strony www, na której publikowany jest Regulamin.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego.